LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi luôn tích cực học hỏi để nâng cao hiểu biết về tổng thể ngành tái chế với mong muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh từ tái chế sắt phế liệu sang tái chế tổng hợp các loại chất thải công nghiệp.

KIYOSHIGE hình thành vào giai đoạn kinh tế tăng trưởng cao với lĩnh vực kinh doanh khởi điểm là thu mua, xử lý sắt phế liệu. Trải qua quá trình hoạt động lâu dài, chúng tôi nhận thấy tầm ảnh hưởng quan trọng của phế liệu công nghiệp đến kinh tế và môi trường cũng như việc bảo vệ môi trường và nâng cao an toàn lao động là một yếu tố giúp nâng cao năng suất.Vì vậy, chúng tôi đang tích cực xem xét việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh đồng thời hăng hái thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG GẮN LIỀN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi luôn tích cực học hỏi để nâng cao hiểu biết về tổng thể ngành tái chế với mong muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh từ tái chế sắt phế liệu sang tái chế tổng hợp các loại chất thải công nghiệp.

KIYOSHIGE hình thành vào giai đoạn kinh tế tăng trưởng cao với lĩnh vực kinh doanh khởi điểm là thu mua, xử lý sắt phế liệu. Trải qua quá trình hoạt động lâu dài, chúng tôi nhận thấy tầm ảnh hưởng quan trọng của phế liệu công nghiệp đến kinh tế và môi trường cũng như việc bảo vệ môi trường và nâng cao an toàn lao động là một yếu tố giúp nâng cao năng suất.Vì vậy, chúng tôi đang tích cực xem xét việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh đồng thời hăng hái thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn lao động.